txt_0302.gif (2487 個位元組)
回第三章回第三章 上一頁上一頁

一、數字系統

sample.gif (42410 bytes)

(42.56)10 → 其中4為MSD,而6為LSD(D表示十進位)。

result.gif (33804 bytes)

(1001.01)2 →其中最左邊的1為MSB,最右邊的1為LSB。

上一頁上一頁

二、數字轉換規則

三、二進位與十進位的轉換

sample.gif (42410 bytes)

  (12)10 = (1100)2

result.gif (33804 bytes)

10to21.eps (50627 bytes)

sample.gif (42410 bytes)

(15.625)10 = (1111.101)2

result.gif (33804 bytes)

10to22.eps (54639 bytes)

10to2s2.eps (47472 bytes)

上一頁上一頁

四、八進位與十進位的轉換

sample.gif (42410 bytes)

(17.25)10 = (21.2)8

result.gif (33804 bytes)

10to82.eps (45537 bytes)

上一頁上一頁

五、十六進位與十進位的轉換

十六進位由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9與10→A, 11→B, 12→C, 13→D, 14→E, 15→F 所組成

sample.gif (42410 bytes)

  (799.375)10 = (31F.6)16

result.gif (33804 bytes)

10to162.eps (50065 bytes)

sample.gif (42410 bytes)

(B2.5)16 = (178.03125)10

result.gif (33804 bytes)

(B2.5)16 = 11*161 + 2*160 + 5*16-1 = (178.03125)10

上一頁上一頁

六、八進位與二進位的轉換

8是2的3次方,八進位可以3個二進位來表示

sample.gif (42410 bytes)

(76.21)8 = (111110.010001)2

result.gif (33804 bytes)

(76.21)8 = (111  110 . 010 001)2

                  (   7      6   .   2      1)8

sample.gif (42410 bytes)

(101001110.01)2 = (516.2)8

result.gif (33804 bytes)

(   101 001 110 . 010 )2

= ( 5     1     6  .    2 )8

上一頁上一頁

七、十六進位與二進位的轉換

將每一個十六進位數字都轉成二進位數字。

sample.gif (42410 bytes)

(5BD1.B)16 = (101101111010001.1011)2

result.gif (33804 bytes)

(5BD1.B)16 = ( 0101 1011 1101 0001 . 1011 )2

                    = (    5       B        D      1    .      B  )16

以小數點為基準,分向左右兩邊每4位取一組,不足4位則補0。

sample.gif (42410 bytes)

(111010011.101)2 = (1D3.A)16

result.gif (33804 bytes)

0001 1101 0011 . 1010 )2

= ( 1       D      3     .    A )16

上一頁上一頁

八、十六進位與八進位的轉換

sample.gif (42410 bytes)

(36.65)8 = (1E.D4)16

result.gif (33804 bytes)

  1. 先將八進位轉為二進位

(36.65)8 = ( 011 110 . 110 101 )2 = (11110.110101)2

  1. 接著將二進位轉為十六進位

(11110.110101)2

= ( 0001 1110 . 1101 0100 )2

= (    1       E   .      D      4   )16

上一頁上一頁